Een broedplaats in combinatie met een AZC?

Noha deed onderzoek in mei 2017 en maakte een rapportage met aanbevelingen voor de Gemeente Amsterdam. Onderwerp is de samenwerking tussen broedplaats Lola Lik en het AZC in de voormalige Bijlmer Bajes. De slotvraag van de opdrachtgever was: welke lessen kunnen we trekken voor een eventueel vervolg van het concept, elders in de stad?

In augustus 2016 werd het AZC Wenckebachweg in gebruik genomen. Toen bleek dat het Carrégebouw, dat onderdeel uitmaakt van het Bijlmerbajes-complex, niet in gebruik werd genomen door COA heeft de Gemeente Amsterdam het initiatief genomen dit gebouw te gebruiken als broedplaats. Een plek waar een relatie wordt gelegd tussen ambachtslieden, kunstenaars en maatschappelijk initiatief enerzijds en bewoners van het AZC en bewoners van de stad anderzijds. Een plek waar asielzoekers en statushouders werkervaring kunnen opdoen, Amsterdammers kunnen ontmoeten, de taal kunnen leren en een netwerk kunnen opbouwen.  

Op 20 januari is Lola Lik feestelijk geopend. Op 31 oktober van dit jaar stoppen volgens de huidige planning de activiteiten en verlaten de gebruikers het gebouw, waarna op 31 december het Carrégebouw leeg wordt opgeleverd aan de gemeente. Nu Lola Lik enige maanden open is, is er aanleiding na te gaan hoe de broedplaats functioneert. De slotvraag is: welke lessen we kunnen trekken voor een eventueel vervolg van het concept, elders in de stad?  

Om deze en andere vragen te beantwoorden heeft Noha interviews van ongeveer een uur gehouden met 12 mensen; ze zijn allemaal dicht betrokken bij de totstandkoming en/of nog steeds werkzaam in Lola Lik of het AZC. Het eindresultaat is een beknopte rapportage met aanbevelingen.